REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I AKCELERATORA ISKRA PRZEDSIĘBIORCY

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Sklepu jest eduworlds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-713) przy ul. Wrzesińskiej 12/27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000999343, NIP: 1133075718, REGON: 523493673, o kapitale zakładowym w wysokości 25.000 zł, e-mail do korespondencji: kontakt@eduworlds.com. 
 2. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu zakres usług świadczonych przez Administratora i zakres jego odpowiedzialności.
 3. Treść Regulaminu znajduje się pod adresem: https://iskraprzedsiebiorcy.pl/regulamin-sprzedazy. Na żądanie zainteresowanej osoby, treść Regulaminu zostanie jej udostępniona na wskazany przez nią adres e-mail, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 4. Administrator umożliwia Klientowi kontakt: 
  a) pod adresem: eduworlds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa; 
  b) pod adresem e-mail: kontakt@eduworlds.com.
  c) pod numerem telefonu: +48 795 789 759
 5. Dodatkowo, Administrator może umożliwić Klientowi komunikację za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger, Instagram oraz  Discord, które pozwalają na zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy Klientem a Administartorem, w tym daty i godziny takiej korespondencji na trwałym nośniku.
 6. Informacje o funkcjonalnościach Akceleratora i/lub Kursów  oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacjach, a także mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach Akceleratora i/lubKursów, o których Administrator wie lub powinien wiedzieć, znajdują się na stronach sprzedaży kursów.

§ 2. DEFINICJE

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie na Kurs i zawiera Umowę Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.
 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Dostęp do Akceleratora – usługi i treści cyfrowe  stanowiące również treści edukacyjne, które są udostępniane Klientom nabywającym je bezpośrednio w Sklepie. To miejsce skupiające Klientów, tworzone na serwerze Discord, do którego dostęp jest nadawany Klientom po nabyciu Dostępu do Akceleratora bezpośrednio w sklepie. W skład Akceleratora mogą też wchodzić Kursy.
 4. Kursy – treści cyfrowe stanowiące treści edukacyjne, które są udostępniane Klientom nabywającym je bezpośrednio w Sklepie.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 6. Sklep – serwisy internetowe dostępny pod adresem: https://app.easycart.pl/, oraz https://eduworlds.salescrm.pl za pośrednictwem których Klient może nabyć Dostęp do Akceleratora.
 7. Sprzedający – eduworlds sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa, KRS: 0000999343, NIP: 1133075718, REGON: 523493673, e-mail: kontakt@eduworlds.com, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Dostępu do Akceleratora zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności nazwę Dostępu do Akceleratora..
 10. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedającego drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym zwłaszcza treści o charakterze edukacyjno-marketingowym, e-booki, a także informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach dotyczących Sprzedającego.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Administrator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). 
 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator i w celu korzystania ze Sklepu oraz realizacji uprawnień wynikających z członkostwa w Akceleratorze eduworlds, niezbędny jest sprzęt i system spełniający następujące minimalne wymagania techniczne: 
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  2. posiadanie lub założenie konta w aplikacji Discord,
  3. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
  4. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  5. dostęp do Internetu,
  6. posiadanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  7. możliwość odtwarzania plików wideo.
 1. Każdy korzystający ze Sklepu zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić ich prawidłowemu funkcjonowaniu. Korzystających obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający ich funkcjonowanie lub uciążliwy dla Administratora lub osób trzecich.  
 2. Administrator zastrzega, że korzystanie ze Sklepu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje korzystającym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych usług. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Administrator powiadomi o nich Użytkowników poprzez udostępnione mu adresy e-mail oraz ogłosi ten fakt ogólnie w Sklepie.
 3. Treść sprzedawanych Kursów może ulegać zmianie i być aktualizowana w związku z aktualizacją stanu wiedzy, za co Administrator nie pobiera dodatkowych opłat od Klienta. Zmiana taka jest traktowana jako mająca na celu zachowanie zgodności Kursu z Umową Sprzedaży. Jakiekolwiek inne zmiany Kursów, mogą być wprowadzane w wyjątkowych okolicznościach o czym Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.
 4. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Zgoda na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z usług objętych Regulaminem.
 6. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Dostępu do Akceleratora  dostępnego  w Sklepie następuje odpłatnie.
 7. Wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu Administrator umożliwia:
  1. usługę przesyłania zamówionej informacji handlowej („Newsletter”). 
 8. W celu skorzystania z usług określonych w ust. 10 powyżej, należy podać swój adres e-mail w przeznaczonym do tego formularzu i nacisnąć odpowiednio przycisk: „Zapisz się do Newslettera” lub równoważnych. Usługa Newslettera świadczona jest do momentu wycofania zgody, poprzez naciśnięcie linku wyrejestrowującego zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Newslettera.
 9. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Administrator umożliwia zakup Dostępu do Akceleratora w Sklepie.
 2. Klient może nabyć dostępny w Sklepie Dostęp do Akceleratora poprzez złożenie Zamówienia, klikając przycisk „Opłać” lub równoważnego, wówczas do zawarcia Umowa Sprzedaży dochodzi na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.

§ 5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

 1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Klient wybiera wybrany wariant Dostępu do Akceleratora, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych komunikatów i informacji zawartych na stronie sprzedażowej, a następnie na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient w celu zakupu Dostępu do Akceleratora przenosi go do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi Dostęp do Akceleratora, który zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Dostęp do Akceleratora, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury, sposób płatności i inne. Klient w toku procesu Zamówienia dokonuje rejestracji w sklepie EasyCart.
 4. Podany adres e-mail oraz nr telefonu może zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. Newsletter) zaznaczając odpowiedni checkbox.
 5. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@eduworlds.com.
 6. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 7. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w toku składania Zamówienia. 
 8. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  a) głównych cechach przedmiotu sprzedaży,
  b) łącznej cenie dodanego do koszyka Dostępu do Akceleratora wraz z podatkami, a także opłatach za dostarczenie lub o innych kosztach (o ile występują),
  c) możliwości odstąpienia od umowy.
 9. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 10. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy Sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 11. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiera się również potwierdzenie złożonych przez Klienta oświadczeń w przedmiocie żądania spełnienia świadczenia przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy. 
 12. Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego wpływu środków z tytułu ceny z Umowy Sprzedaży bądź otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty od operatora płatności. 
 13. Realizacja Zamówienia na Dostępu do Akceleratora następuje m.in. poprzez nadanie dostępu do Kursów na platformie: portal.akademia.pl. Dostępu do Akceleratora uważa się za dostarczony w chwili, gdy dane dostępowe zostały dostarczone Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail oraz gdy Klient dołączył do serwera Discord.
 14. Cena Dostępu do Akceleratora podawana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena podana przy Dostępie do Akceleratora jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. 
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na cenę Dostępu do Akceleratora w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. 
 16. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
 17. Klient może dokonać płatności ceny za zakupione Produkty w następujący sposób:
  a) płatność kartą kredytową/debetową poprzez elektroniczny system stripe.com,
  b) szybkie płatności (w tym blik).
  c) raty PayU

§6 PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 1. Administrator może prowadzić przedsprzedaż Dostępu do Akceleratora.
 2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Dostępu do Akceleratora przed jego premierą w cenie specjalnej.
 3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte nowe i cechujące się małą dostępnością, Dostępy do Akceleratora, które dopiero ukażą się w Sklepie.
 4. Termin dostępności Dostępów do Akceleratora objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie Dostępy do Akceleratora (na stronie z linkiem do koszyka).
 5. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że coś innego zostało wskazane w opisie oferty przedsprzedaży.
 6. Zakupione podczas przedsprzedaży Dostępy do Akceleratora oraz związane z nimi  bonusy i Kursy, są realizowane (np. dodawane do Platformy) w terminach zgodnych z opisem oferty.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 28 stycznia 2020 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Administrator przekazał Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy w formie e-mail zgodnie z § 5 ust. 11.
 2. Choć ustawowe prawo do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży jest wyłączone, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży Dostępu do Akceleratora kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu maksymalnie 14 dni od daty jego otrzymania. Z zastrzeżeniem, że w przypadku płatności cokwartalnej (czyli płatności w 4 transzach) Klientowi przysługuje zwrot tylko pierwszej płatności (traktowanej jako zakup dostępu do Akceleratora). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 3. Wszelkie zwroty należności wynikające z pkt 2. będą regulowane przez Administratora nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami. 
 4. Dodatkowo Klientowi przysługuje “Gwarancja Iskry”. Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku spełnienia przez Klienta łącznie następujących warunków:
  a) Upłynęło 12 miesięcy od zakupu Dostępu do Akceleratora przez Klienta.
  b) Klient z przyczyn losowych (np. choroba) nie osiągnął celu tj. rocznego przychodu z własnego biznesu w kwocie 250 tys. zł netto.
 5. W ramach “Gwarancja Iskry”, w przypadku spełnienia przez Klienta jednocześnie warunków w § 7. pkt. 4, Administrator zobowiązuje się bezpłatnie przedłużyć dostęp Klienta do Akceleratora na kolejne 12 miesięcy.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Dostępu do Akceleratora zgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, za brak zgodności Dostępu do Akceleratora z Umową sprzedaży, który wystąpił w czasie jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu 2 lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Dostępu do Akceleratora z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili jego dostarczenia, istniał w chwili jego dostarczenia. 
 2. Domniemanie określone w ust.1 nie mają zastosowania, jeżeli:
  a) środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Administrator poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy Sprzedaży;
  b) Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy Sprzedaży o obowiązku współpracy z Administratorem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Dostępu do Akceleratora z Umową Sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, nie wykonuje tego obowiązku.
 3. Jeżeli Klient nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Dostępu do Akceleratora z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  a) poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Administratora.
 4. Powyższe uprawnienia z tytułu braku zgodności Dostępu do Akceleratora z Umową Sprzedaży przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedającym, a Klientem niebędącym Konsumentem, odpowiedzialność za brak zgodności Dostępu do Akceleratora z Umową Sprzedaży jest wyłączona.
 5. Konsument ma możliwość złożenia Sprzedającemu żądania wynikającego z braku zgodności Dostępu do Akceleratora z Umową Sprzedaży w ciągu roku od dnia zauważenia tego braku. Wniesienie reklamacji następuje na zasadach określonych w § 9 Regulaminu. 
 6. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Dostępu do Akceleratora z Umową Sprzedaży.
 7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży w wypadku reklamacji, Administrator może mu uniemożliwić dalsze korzystanie z Dostępu do Akceleratora w szczególności poprzez zablokowanie Konta.

§ 9. REKLAMACJE

 1. Żądania wynikające z rękojmi, o których mowa w § 8 Regulaminu jak również inne reklamacje dotyczące  funkcjonowania Sklepu, w tym nieprawidłowości techniczne dotyczące ich działania, mogą być zgłaszane listownie na adres: ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa,  z dopiskiem: „Reklamacja Firma” lub poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@eduworlds.com. 
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres zgłaszającego reklamację oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 
 3. Administrator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub w zwrotnej wiadomości e-mail.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Zgłaszający reklamację ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Konsumentowi przysługuje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10. ZMIANY REGULAMINU. DOSTĘPNOŚĆ SKLEPU

 1. Administrator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem warunków, o których mowa poniżej.
 2. Administrator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym w Sklepie, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od ich ogłoszenia.
 3. Zamówienia złożone w Sklepie przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 4. Administrator dąży do utrzymania dostępności Sklepu bez ograniczeń czasowych. Administrator zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszenia ich dostępności z przyczyn technicznych, w szczególności w celu przeprowadzenia prac rozwojowych lub usunięcia błędów, jak również prawo definitywnego zakończenia ich działalności.

§ 11. OPINIE KLIENTÓW

 1. Na stronach z opisami Dostępu do Akceleratora i Kursów Administrator umieszcza opinie Klientów.
 2. Opinie Klientów pochodzą tylko z zamkniętych grup (dotyczących danego Kursu) w serwisie Facebook, serwisu Discord powiązanego z Dostępem do Akceleratora oraz z korespondencji e-mail między Klientem a Administratorem.
 3. Dostęp do grupy w serwisie Facebook dotyczącej danego Kursu, Klient otrzymuje po zakupie Kursu w Sklepie. Osoby niebędące Klientem nie mają dostępu do grupy w serwisie Facebook.
 4. Dostęp do serwera Discord dotyczącego Dostępu do Akceleratora, Klient otrzymuje po zakupie Dostępu do Akceleratora w Sklepie. Osoby niebędące Klientem nie mają dostępu do serwisu Discord Akceleratora. W przypadku przedsprzedaży dostęp do serwera Discord nadawany jest w terminie komunikowanym (po zakupie) przez Administratora.
 5. Opinie zamieszczane są na stronach Administratora tylko po uprzednim udzieleniu zgody przez Klienta.
 6. Klient ma prawo wycofać zgodę na publikację opinii o Kursie lub Dostępie do Akceleratora. W celu wycofania zgody Klient powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@eduworlds.com. Udzielenie odpowiedzi i usunięcie opinii jest realizowane w terminie 7 dni roboczych.

§ 13. KORZYSTANIE ZE SPOŁECZNOŚCI W SERWISIE DISCORD

 1. Członkostwo w Akceleratorze Iskra Przedsiębiorcy uprawnia do:
  a) dostępu do Kursów wchodzących w skład oferty Dostępu do Akceleratora
  b) dostępu do zamkniętego kanału na serwerze Akceleratorze Firma w aplikacji Discord,
  c) udziału w grywalizacji prowadzonej przez Administratora
  d) korzystania z benefitów oferowanych w ofercie Dostępu do Akceleratora
 2. Możliwość korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 powyżej, posiadają wyłącznie Klienci, którzy nabyli Dostęp do Akceleratora w Sklepie.
 3. Warunkiem członkostwa w Akceleratorze Iskra Przedsiębiorcy jest zakup Dostępu do Akceleratora i akceptacja niniejszego Regulaminu. 
 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko 1 (jeden) Dostęp do Akceleratora.
 5. Udzielenie dostępu do zamkniętego kanału na serwera Discord Akceleratorze oraz Kursów następuje automatycznie po zakupie Dostępu do Akceleratora w Sklepie.
 6. Dostawcą zamkniętego serwera Discord dla  Akceleratora jest Discord Inc., 444 De Haro Street #200, San Francisco, CA 94107. Korzystanie przez Użytkownika z serwera Discord odbywa się na zasadach określonych regulaminami dostawcy aplikacji, dostępnymi na stronach: https://discord.com/terms, https://discord.com/privacy. 
 7. Administrator jest uprawniony do monitorowania i moderowania materiałów oraz treści przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników w ramach serwera Discord Akceleratora.
 8. Klient po dołączeniu do serwera Discord Akceleratora zobowiązany jest do podania Administratorowi:
  a) Imię i Nazwisko
  b) Adresu email, na jaki wykupił Dostęp do Akceleratora,
  c) jednorazowego indywidualnego kodu wysłanego przez Administratora na adres email klienta
 9. Na podstawie udzielonych informacji z pkt. 8, Administrator nadaje Klientowi odpowiednie Role na serwerze.
 10. Klient, który w trakcie korzystania z Dostępu do Akceleratora przekroczył pewien poziom przychodu w swojej firmie, może zgłosić się do Administratora po nadanie odpowiedniej roli. 
 11. Administrator w ramach prowadzonej grywalizacji zastrzega sobie prawo do umieszczenia nieaktywnego (na serwerze Discord) Klienta, w specjalnym kanale serwera # 👹│lochy zwanym LOCHAMI. Klient zostaje umieszczony w LOCHACH w przypadku spełnienia przynajmniej jednego następujących warunków:
  a) brak wykonywania codziennych zadań przez 7 kolejnych dni,
  b) brak uczestnictwa w 2  spotkaniach live dla Akceleratora w tygodniu (wymagane min. 1 uczestnictwo w tygodniu)
 12. Klient umieszczony w LOCHACH ma ograniczoną widoczność kanałów serwera. Klient widzi kanały z codziennymi zadaniami oraz sukcesy innych Klientów aktywnych w Akceleratorze.
 13. Aby opuścić LOCHY, Klient wykonuje zadanie zlecone przez Administratora. Zadania mają związek z rozwojem firmy Klienta w kontekście zwiększania jego przychodów. Celem tego ruchu jest zmotywowanie Klienta do rozwoju firmy i osiągnięcia celu Akceleratora. Klient zobowiązuje się udokumentować wykonanie zadania  i przedstawić jego wyniki Administratorowi. Po akceptacji wykonanego zadania, Administrator przywraca Klientowi widoczność kanałów na serwerze Discord Akceleratora.
 14. Przebywanie w LOCHACH nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu pieniędzy za Dostęp do Akceleratora, jeżeli od jego zakupu minęł14 dni, a klient zaakceptował niniejszy Regulamin.

§ 14. TREŚĆ UŻYTKOWNIKA. LICENCJA

 1. Z chwilą akceptacji Regulaminu, Użytkownik udziela eduworlds nieodpłatnie licencji do korzystania z Treści Użytkownika bez ograniczeń terytorialnych, w całości lub we fragmentach, także w połączeniu z innymi utworami lub dziełami, na wszystkich istniejących w chwili akceptacji Regulaminu polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką, dowolnej liczby egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, na kliszy fotograficznej, techniką cyfrową;
  b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) rozpowszechniania, w tym wprowadzanie do obrotu w formie książkowej lub elektronicznej;
  d) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt c) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez publikowanie w sieci Internet, na stronach internetowych, a także w aplikacjach lub profilach i kanałach mediów społecznościowych eduworlds;
  e) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne bądź satelitarne;
  f) kopiowania i powielania w technologiach fotomechanicznych lub innych znanych w dniu akceptacji Regulaminu (fotokopie, kserokopie itp.);
  g) tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w utworze, 
  h) wykorzystywanie utworu w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy (w tym w sieciach informatycznych) na polach eksploatacji wskazanych w pkt (a) – (h) powyżej.
 1. Licencja udzielana jest na czas określony 5 (pięć) lat. Jeżeli żadna ze stron nie złoży oświadczenia o braku woli kontynuowania licencji na co najmniej 30 dni przed upływem okresu, o którym mowa zdaniu poprzedzającym, licencja po tym okresie przekształca się automatycznie w udzieloną na czas nieokreślony z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. Wypowiedzenie licencji następuje poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. Do czasu skutecznego wypowiedzenia licencji przez Użytkownika, usunięcie przez niego utworu z Portalu, nie wstrzymuje prawa eduworlds do wykonywania  licencji.
 3. Użytkownik upoważnia eduworlds nieodpłatnie do wykonywania autorskich praw zależnych oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Treści Użytkownika (w tym korzystanie i rozporządzanie opracowaniami, tłumaczeniami, przeróbkami, adaptacjami) oraz wprowadzanie zmian w tych utworach.
 4. Użytkownik nieodpłatnie wyraża zgodę na wykonywanie przez eduworlds i zezwalanie osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw osobistych do Treści Użytkownika oraz zobowiązują się do ich niewykonywania w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W szczególności, Użytkownik upoważnia Eduworlds do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Utworu bądź dzieł niemających charakteru utworu, powstałych w związku z wykorzystaniem Treści Użytkownika, nazwiskiem autora, o integralności utworu oraz wykonywaniu nadzoru autorskiego.
 5. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że zarówno Treści Użytkownika, jak i korzystanie z nich przez eduworlds zgodnie z Regulaminem, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych korzystających ze Sklepu jest eduworlds sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej pod adresem: https://iskraprzedsiebiorcy,pl/polityka-prywatnosci/.
 2. W celu uzyskania informacji na temat użytkowania Sklepu lub świadczonych w oparciu o Regulamin usług, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@eduworlds.com. Odpowiedzi będą udzielane w terminie 7 dni roboczych.
 3. Postanowienia regulaminu stosuję się również do sytuacji, gdy Klient podaje swoje dane osobowe w przypadku zapisania się na Newsletter.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 12.05.2023 roku.